đại từ nhân xưng
personal pronouns - pronoms personnels

Tiếng Việt English français
tôi I je
anh  [to brother]
ông  [to grandfather]
you tu
anh/ông ấy he
she
il
elle
chúng ta  [inclus.]
chúng tôi  [exclus.]
we nous
các anh/ông you vous
các anh/ông ấy they ils
elles