ngày trong tuần
days of the week - jours de la semaine

Tiếng Việt English français
thứ hai Monday lundi
thứ ba Tuesday mardi
thứ tư Wednesday mercredi
thứ năm Thursday jeudi
thứ sáu Friday vendredi
thứ bảy Saturday samedi
chủ nhật Sunday dimanche