chào mừng - welcome - bienvenue

Tiếng Việt English français
(xin) chào hello
hi
bonjour / bonsoir
salut
chúc ngủ ngon good night bonne nuit
tạm biệt
hẹn gặp lại
goodbye, bye

see you later
au revoir

à plus tard
chúc may mắn good luck bonne chance
hôn the kiss la bise, le baiser
Tôi yêu bạn I love you Je t'aime
Tên bạn là gì ? What's your name? Quel est ton nom ?
Tên tôi là ... My name is ... Mon nom est ...
tên first name prénom
họ last name, family name nom de famille

madam, (she)
miss
madame, (elle)
mademoiselle
ông, (anh) mister, (he) monsieur, (il)
xin hãy please s'il vous plaît
cám ơn rất nhiều thanks so much merci beaucoup
Bạn có hiểu không ? Do you understand? Vous comprenez ?
Tôi không hiểu I don't understand Je ne comprends pas
Bạn có nói được
tiếng Anh không ?
Do you speak
English?
Parlez-vous
anglais ?
một chút a little bit un petit peu
yes oui
không no non
Tôi xin lỗi I am sorry Je suis désolé
Xin lỗi Excuse me Excusez-moi